หนังสือรับรองสภาทนาย
บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอร์ กรุ๊ป จำกัด
 
 
หนังสือรับรองลายมือชื่อ
บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอร์ กรุ๊ป จำกัด
 
 
 
   
    :: ความรู้ด้านกฎหมาย  
 
 
  การกู้ยืมเงิน  
   » กฎหมายที่ลูกหนี้ต้องรู้
    ปัญหาสำคัญที่ประชาชนด้อยโอกาสที่เป็นหนี้นอกระบบตกเป็นเหยื่อได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากขาดความรู้ด้านกฎหมาย จึงเกิดความกลัวทำให้ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมอย่างไม่เป็นธรรม จำเป็นที่ต้องเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม จึงขอนำหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ประชาชนโดยเฉพาะ ลูกหนี้นอกระบบควรรู้ สรุปพอสังเขปดังนี้
 
     
   » หลักฐานที่กฎหมายต้องการ
    กฎหมายกำหนดว่า การกู้ยืมเงิน 2,000 บาท (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคหนึ่ง) ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้กู้ จะฟ้องไม่ได้ หลักฐานเป็นหนังสือนี้หมายถึง เอกสารอะไรก็ได้ ทำเป็นรูปแบบใด ๆ ก็ได้ ทำขึ้นเมื่อใดก็ได้ ทำให้แก่ใครก็ได้ ขอเพียงมีข้อความพอเข้าใจได้ว่ามีการกู้ยืมเงินกันเป็oจำนวนเงินเท่าใด
 
    การกู้ยืมเงินต้องส่งมอบเงินให้แก่ผู้กู้ ถ้าไม่มีการส่งมอบเงินที่กู้ การกู้ยืมเงินก็ไม่สมบูรณ์ จะบังคับให้ผู้กู้ชำระหนี้ไม่ได้แม้จะเขียนสัญญากันไว้แล้วก็ตาม
 
    ในทางกลับกัน เมื่อมีการกู้ยืมเงินกันโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ การจะนำสืบต่อสู้ว่าใช้หนี้แล้ว หากใช้หนี้ด้วยเงินสด จะต้องมีพยานหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จึงจะมีสิทธินำสืบพยานว่าใช้หนี้แล้ว คือ
 
  • หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งมีข้อความสรุปว่าผู้ให้กู้ได้รับชำระหนี้แล้ว และ
   มีลายมือชื่อผู้ให้กู้ด้วย
• ผู้ให้กู้คืนสัญญากู้ ผู้กู้แล้ว
• แทงเพิกถอนเอกสาร คือ ขีดฆ่า หรือเขียนลงในเอกสารหลักฐานการกู้
  ว่าผู้ให้กู้ได้รับชำระหนี้แล้ว ถ้าเขียนลงในสัญญากู้ฉบับที่ลูกหนี้เป็นผู้
  เก็บไว้ควรให้เจ้าหนี้เป็นผู้เขียน หากเป็นเพียงขีดฆ่าต้องให้เจ้าหนี้ลงชื่อ
  กำกับไม่เช่นนั้นเจ้าหนี้อาจโต้แย้งว่าลูกหนี้เป็นผู้เขียน หรือขีดฆ่าเอง
  โดยเจ้าหนี้ไม่รับรู้ด้วย
 
     
   » ข้อสังเกตุ การลงลายมือชื่อมีข้อสังเกต ดังนี้
 - อาจเป็นลายเซ็นหรือตัวอักษรธรรมดาและเซ็นชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็ได้
 - ถ้าอ่านเขียนไม่ได้ และลงลายพิมพ์นิ้วมือแทน ต้องมีพยานสองคนลง
   ลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ
 - ถ้ามีการแก้ไขจำนวนเงินภายหลังในหลักฐานการกู้ ผู้กู้ต้องลงชื่อกำกับ
   ถ้าแก้ไขในหลักฐานการใช้เงินผู้ให้กู้ต้องลงชื่อกำกับ
 
     
  ** หมายเหตุ การใช้หนี้เงินกู้ที่ต้องมีหลักฐานดังกล่าวข้างต้น บังคับเฉพาะกรณีใช้หนี้ต้นเงินด้วยเงินสดเท่านั้น ถ้าชำระด้วยอย่างอื่น เช่น โอนที่ดินตีใช้หนี้ไปถอนเงินหรือกรณีชำระดอกเบี้ย ไม่ต้องมีหลักฐานดังกล่าว สามารถนำพยานบุคคลมาสืบหรือนำสืบพยานเอกสารอื่นได้ เช่น การรับเงินตามเช็ค ใบโอนเงิน เป็นต้น

การชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น กฎหมายกำหนดว่าถ้าทำสัญญากู้ยืมเงินแล้ว ผู้กู้ยอมรับเอาสิ่งของอื่นแทนจำนวนเงินทีกู้ ให้ถือว่าผู้กู้เป็นหนี้ผู้ให้กู้เท่ากับราคาสิ่งของนั้น ในเวลาและสถานที่ส่งมอบ
 
     
   » ดอกเบี้ย
    อัตราดอกเบี้ย กฎหมายห้ามผู้ให้กู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และข้อตกลงในส่วนดอกเบี้ยเป็นโมฆะเสมือนหนึ่งไม่มีการตกลงเรียกดอกเบี้ย ผู้กู้จึงไม่ต้องชำระดอกเบี้ย ต้องชำระเพียงต้นเงินเท่านั้น
 
    หากตกลงกันว่าจะต้องเสียดอกเบี้ยแต่ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยได้เพียงร้อยละ 7.5 ต่อปี
 
    สำหรับสถาบันการเงินมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยตามอัตราที่สถาบันการเงินนั้นประกาศ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งอาจสูงหรือต่ำกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
 
     
   » การส่งมอบเงินกู้
    กฎหมายกำหนดว่าสัญญากู้ยืมเงินบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบเงินที่กู้ ดังนั้น แม้จะทำสัญญากู้กันไว้แล้วก็ตาม ถ้ายังไม่ส่งมอบเงินที่กู้ สัญญากู้ก็ยังไม่สมบูรณ์ ส่งมอบเงินที่กู้เท่าใด สัญญากู้ก็สมบูรณ์เท่านั้น
 
     
   » กำหนดเวลาชำระเงินกู้
  • ถ้าไม่ได้กำหนดไว้ ผู้ให้กู้จะเรียกเงินกู้คืนเมื่อใดก็ได้
  • ถ้ากำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ ผู้ให้กู้จะเรียกให้ชำระหนี้ก่อนกำหนดไม่ได้
    เว้นแต่ 
    - ผู้กู้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
    - ผู้กู้ไม่ให้ประกันในเมื่อจำต้องให้ เช่น ตกลงกันว่าจะนำวิทยุมาจำนำ
      แล้วไม่ทำตามที่ตกลง
    - ลูกหนี้ทำลายหรือทำให้หลักประกันที่ให้ไว้ลดน้อยถอยลง เช่น
      จำนองที่ดินพร้อมบ้านเป็นประกัน แล้วลูกหนี้ทำให้เกิดไฟไหม้บ้าน
      เสียหายไปส่วนหนึ่ง เจ้าหนี้เรียกให้ชำระหนี้ก่อนกำหนดได้ 
    - ลูกหนี้นำทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาให้เป็นประกัน โดยเจ้าของ
      ทรัพย์สินนั้นไม่ได้ยินยอม
  • ลูกหนี้จะชำระหนี้ก่อนกำหนดก็ได้ เว้นแต่มีข้อตกลงห้ามชำระหนี้
    ก่อนกำหนด
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 28
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 660
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2442
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 155331
Current Pageid = 620