หนังสือรับรองสภาทนาย
บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอร์ กรุ๊ป จำกัด
 
 
หนังสือรับรองลายมือชื่อ
บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอร์ กรุ๊ป จำกัด
 
 
 
   
    :: ความรู้ด้านกฎหมาย  
 
 
 
Notary Public คืออะไร
» การรับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้นๆ หรือรับรอง
   เอกสารเช่นว่านั้นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ หรือทำ
   คำรับรองประเภทอื่น ๆ รวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยาน ในเอกสาร
   เช่นว่านั้นด้วย
» การรับรองลายมือชื่อบุคคลที่ได้มาแสดงตนและลงชื่อต่อหน้า
» การรับรองสำเนาเอกสารทุกชนิดที่ทำขึ้นในประเทศหรือในต่างประเทศ
» การรับรองรูปหรือภาพถ่ายบุคคลนั้นๆ ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
» การทำคำสาบานที่เกี่ยวกับพยานวัตถุหรือเอกสาร
» การบันทึกคำให้การที่ต้องมีคำสาบาน 
» การรับรองข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นว่าเป็นความจริง
» การทำคัดค้าน
» การเก็บรักษาเอกสารหรือทรัพย์สิน
» การทำคำบันทึกหมายเหตุแนบท้ายเอกสารต่าง ๆ
» การทำคำรับรองอื่นๆ รวมถึงการลงนามในฐานะเป็นพยานในเอกสาร
   นั้นๆ
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 35
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 667
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2442
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 155338
Current Pageid = 619