หนังสือรับรองสภาทนาย
บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอร์ กรุ๊ป จำกัด
 
 
หนังสือรับรองลายมือชื่อ
บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอร์ กรุ๊ป จำกัด
 
 
 
   
    :: เกี่ยวกับเรา  
 
 
บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอว์ กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105554009076 โดยนายอรรถพล เจิมจิตรผ่อง มีชื่อเป็นกรรมการผู้จัดการ ซึ่งนายอรรถพล เจิมจิตรผ่อง เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ซึ่งแต่เดิมนั้นได้มีการประกอบกิจการด้านสำนักงานทนายความ ใช้ชื่อว่า “สำนักกฎหมาย อิสรชน” แต่เดิมนั้นได้ดำเนินการในด้านวิชาชีพทนายความในการฟ้องร้องและการดำเนินคดีทั้งคดีแพ่ง , คดีอาญา รวมถึงการแก้ต่างทางคดี ให้แก่ประชาชนผู้ที่ต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2542 ได้มีโอกาสรับงานด้านฟ้องคดีและบริหารหนี้ให้แก่สถาบันการเงินต่างๆ จนได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงิน ทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศและธนาคารพาณิชย์ในไทย โดยได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบบริหารหนี้ในการฟ้องคดีจำนวนหลายสถาบันการเงิน ซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอว์ กรุ๊ป จำกัด ยืนหยัดอยู่ได้ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ ก็คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต และความจริงใจในการทำงาน แต่ บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอว์ กรุ๊ป จำกัด ยังต้องการพัฒนาตัวเองในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย อย่างน้อยที่สุดขอเป็นส่วนหนึ่งในการผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม
 
     
  ลูกค้าทุกคนเป็นบุคคลสำคัญเสมอ
บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอว์ กรุ๊ป จำกัด เติบโตขึ้นมาจาก ความพอใจในการบริการวิชาชีพทนายความ ที่บริการให้กับลูกค้าทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่เป็นลูกความที่ใช้บริการแต่เดิม ซึ่งลูกค้าเดิมก็ได้แนะนำลูกค้าใหม่รายแล้วรายเล่าให้มาใช้บริการ แม้ว่า บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอว์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก แต่ บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอว์ กรุ๊ป จำกัด ก็ให้บริการที่มีคุณภาพในระดับเดียวกัน แก่บริษัทที่เล็กกว่า รวมทั้งบุคคลธรรมดาทั่ว ๆ ไปด้วย เราถือว่าลูกค้าทุกคนเป็นบุคคลสำคัญของเรา มิตรภาพและความรู้สึกที่ดีของลูกค้า เป็นรากฐานแห่งความสำเร็จของ บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอว์ กรุ๊ป จำกัด ตลอดมา
 
     
  รายงานคดีและติดต่อกับลูกค้าตลอดเวลา
การบริการของเราจะชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน การทำงาน กำหนดเวลาและค่าบริการโดยประมาณของงานที่ลูกค้ามอบหมาย และรายงานให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าของงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งปรึกษาหารือ และขอความเห็นชอบจาก ลูกค้าตลอดเวลา เพราะความเข้าใจอันดี และความสนับสนุนจากลูกค้า เป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำงาน ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 
     
     
     
 
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 18
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1939
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2200
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 150709
Current Pageid = 612