หนังสือรับรองสภาทนาย
บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอร์ กรุ๊ป จำกัด
 
 
หนังสือรับรองลายมือชื่อ
บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอร์ กรุ๊ป จำกัด
 
 
 
   
    :: ขอบข่ายบริการ  
 
 
   
บริการทางกฎหมาย
บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอว์ กรุ๊ป จำกัด   นอกจากการเป็นผู้นำด้านการดำเนินคดีความและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายทั้งปวงแล้ว บริษัท ฯ ยังให้บริการทางกฎหมายในหลายๆ ด้าน ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจและธุรกรรมเกือบทุกประเภท ดังนี้
 
       
    รับดำเนินงานด้านกฎหมายทั่วราชอาณาจักร  
 
  รับดำเนินงานที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน สามัญ คณะบุคคล และธุรกิจอื่นๆทุกประเภท  
  รับมอบอำนาจดำเนินคดีแพ่ง-อาญา คดีเช็ค คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงเจ้าหนี้ คดียักยอกทรัพย์  
  ติดตามหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน สืบทรัพย์ บังคับคดี (ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขอขัดทรัพย์ ร้องขอกันส่วน)  
  คดีครอบครัว ร้องขอให้รับเด็กเป็นบุตร ร้องขอให้มีอำนาจปกครองบุตร ร้องขอเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร แบ่งสินสมรส ฟ้องหย่า ฟ้องเรียกค่าทดแทน ค่าเลี้ยงชีพ ค่าอุปการะเลี้ยงดู และค่าเสียหายอื่นๆ  
  คดีมรดก ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ร้องขอเพิกถอนผู้จัดการมรดก ร้องขอแบ่งมรดกในฐานะทายาท-ทายาทแทนที่-ผู้รับพินัยกรรม แบ่งมรดก  
  คดีละเมิด ฟ้องเรียกค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดไร้แรงงาน ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานและค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ  
  คดีแรงงาน กรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ฟ้องเรียกค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายอื่นๆ  
  คดีผู้บริโภค และคดีแพ่งอื่นๆ ฟ้องร้อง-ต่อสู้คดีกู้ยืมเงิน บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล เช่าซื้อ ซื้อ-ขายสินค้า บังคับจำนอง ร้องขอครอบครองปรปักษ์ ร้องขอใช้ทางจำเป็น-ภาระจำยอม และคดีผิดสัญญาอื่นๆทุกประเภท  
  คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีล้มละลาย คดีปกครอง คดีภาษีอากร และคดีอื่นๆทุกประเภท  
  สืบจับบุคคล ลูกหนี้ ผู้ต้องหา และจำเลยตามหมายจับ  
  การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง  
  การจดทะเบียนสิทธิ์ และนิติกรรมต่าง ๆ (ที่ดิน และเครื่องจักร)  
  การจดทะเบียนพาณิชย์ การจัดตั้งนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า  
  การขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และอุตสาหกรรม  
  การขอและต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว  
  การขอและต่อวีซ่า  
  การแปลเอกสารและรับรองคำแปลเอกสาร  
  อื่น ๆ  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 20
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 221
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 1336
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 132258
Current Pageid = 613